Samþykktir

Samþykktir Búnaðarsambands Húnaþings og Stranda (BHS)

1. gr.

Búnaðarsamband A-Hún (BSAH), Búnaðarsamband V-Hún (BSVH), Búnaðarsamband Strandamanna (BSS) og Ráðunautaþjónusta Húnaþings og Stranda (RHS) sameinast og mynda Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda, skammstafað BHS, 1. janúar 2007.
Félagssvæði hins nýja búnaðarsambands er A-Húnavatnssýsla, V-Húnavatnssýsla og Strandasýsla. Varnarþing búnaðarsambandsins er þar sem lögheimili þess er hverju sinni. Búnaðarsambandið er aðili að Bændasamtökum Íslands og starfar bæði á faglegum og stéttarlegum grunni.

 1. 2. gr.

Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda er samband búnaðar- og búgreinafélaga í A-Húnavatnssýslu, V-Húnavatnssýslu og Strandasýslu. Skv. skilgreiningu Búnaðarlaga nr. 70/1998 er búnaðarfélag, félag bænda á ákveðnu svæði, óháð þeim búrekstri sem þeir stunda en búgreinafélag er félag bænda á ákveðnu svæði sem stunda sömu búgrein. Lög og reglur þessara félaga skulu samrýmast samþykktum BHS og Bændasamtaka Íslands.
Aðild að búnaðarsambandinu geta átt þeir einstaklingar og lögaðilar sem stunda búrekstur í atvinnuskyni, eða vegna eigin nota, enda séu þeir aðilar að búnaðar og eða búgreinafélagi á sambandssvæðinu. Þegar um er að ræða félagsaðild lögaðila skal félagsaðildin bundin við einn nafngreindan einstakling, sem kemur fram fyrir hönd lögaðilans. Aðild einstaklinga skal óháð því hvort þeir stunda búrekstur í eigin nafni eða annarra. Undir búrekstur fellur hvers konar búfjárrækt, jarðrækt, skógrækt, garðrækt og ylrækt og einnig eftirfarandi starfsemi fari hún fram á lögbýlum: Eldi og veiðar vatnafiska, nýting hlunninda, framleiðsla og þjónusta.

 1. gr.

Búnaðarsambandið skal halda skrá yfir aðildarfélög sín og samræmda félagaskrá yfir alla félagsmenn þeirra. Aðildarfélög skulu skila félagaskrám til búnaðarsambandsins fyrir 1. feb ár hvert. Allir félagar í aðildarfélögum búnaðarsambandsins eru félagar í búnaðarsambandinu nema þeir óski skriflega eftir því að vera það ekki. Búnaðarsambandinu er heimilt að innheimta árgjöld af félögum sínum en upphæð þess og fyrirkomulag innheimtu er ákveðið á aðalfundi. Félagar geta misst aðild sína að búnaðarsambandinu standi þeir ekki skil á árgjöldum í samræmi við reglur sem aðalfundur setur.

 1. gr.

Tilgangur og verksvið sambandsins er:
– að annast lögboðna starfsemi búnaðarsambanda hverju sinni
– að beita sér fyrir bættum kjörum bænda á öllum sviðum og gæta hagsmuna þeirra
– að vera aðili að Bændasamtökum Íslands og vera starfandi tengiliður milli þeirra og bænda á félagssvæðinu
– að bjóða bændum á svæðinu upp á faglega ráðgjöf á sem flestum sviðum landbúnaðar
– að vinna að kynbótum búfjár með þeim aðferðum sem best henta í hverri búgrein á hverjum tíma
– að starfrækja kúasæðingar á öllu félagssvæðinu
– að vinna að öðrum þeim verkefnum sem aðalfundur sambandsins ákveður hverju sinni

 1. gr

Búnaðarsambandið mun leitast við að ná tilgangi sínum með því:

   að hafa í sinni þjónustu starfsmenn með sérþekkingu á þeim fagsviðum sem sambandið leggur áherslu á

 

  að hafa yfir að ráða húsnæði, nauðsynlegum tækjum og fjármagni til starfseminnar á hverjum tíma
 1. gr.

Aðalfund búnaðarsambandsins skal halda árlega og eigi síðar en í júní. Þau ár sem kosning til Búnaðarþings fer fram skulu þó ákvæði samþykkta Bændasamtaka Íslands gilda eftir því sem við á. Aðalfund skal stjórn boða á tryggilegan hátt með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum á aðalfundi. Samþykktum þessum má þó einungis breyta á lögmætum aðalfundi og þurfa a.m.k. 2/3 hlutar mættra fulltrúa að samþykkja breytingarnar. Tillögur til breytinga á samþykktum ber að kynna með fundarboði.
Aukafulltrúafund skal halda ef stjórn eða a.m.k. einn fjórði hluti kjörinna fulltrúa krefst þess og skal í fundarboði tilgreina ástæðu og fundarefni.
Auk kjörinna fulltrúa hafa stjórn búnaðarsambandsins og starfsmenn þess málfrelsi og tillögurétt á aðalfundi svo og allir félagsmenn aðildarfélaga. Atkvæðisrétt hafa aðeins kjörnir fulltrúar og skal enginn fara með nema eitt atkvæði. Aðeins félagar í búnaðarsambandinu geta verið löglegir fulltrúar á aðalfundi þess.
Hvert aðildarfélag innan búnaðarsambandsins kýs fulltrúa til setu á aðal- og aukafundum búnaðarsambandsins sem hér segir:
Félög með allt að 20 félaga kjósi 1 fulltrúa.
Félög með 21 til 40 félaga kjósi 2 fulltrúa.
Félög með 41 eða fleiri félaga kjósi 3 fulltrúa.
Kosning fulltrúanna gildir milli aðalfunda og skulu félögin skila kjörbréfum eigi síðar en á aðalfundi búnaðarsambandsins.

7. gr.
Á aðalfundi skal m.a. :
– afgreiða kjörbréf fulltrúa
– leggja fram skýrslu stjórnar og ráðunauta um starfsemi á liðnu ári
– leggja fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning síðasta árs og fjárhagsáætlun yfirstandandi árs
– kjósa trúnaðarmenn skv. 8. gr.
– ákveða greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna fyrir störf í þágu búnaðarsambandsins
– móta faglegar og stéttarlegar áherslur í hverri búgrein fyrir sig
– ákveða árgjald og gjaldskrá búnaðarsambandsins

 1. gr.

Stjórn Búnaðarsambandsins skal skipuð fimm mönnum og skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Kosnir skulu jafnmargir til vara. Stjórn og varastjórn skal þannig skipuð: Úr Strandasýslu einn stjórnarmaður, úr Vestur-Húnavatnssýslu tveir og úr Austur-Húnavatnssýslu tveir. Stjórnarmenn og varamenn þeirra skulu kosnir til þriggja ára þannig að Strandamenn skulu kosnir eitt árið, Vestur-Húnvetningar annað árið og Austur-Húnvetningar hið þriðja.
Tveir skoðunarmenn reikninga skulu kosnir til eins árs í senn og tveir til vara. Öllum félagsmönnum búnaðarsambandsins er skylt að taka kosningu eitt kjörtímabil.

 1. gr.

Stjórnin getur ráðið framkvæmdastjóra og fer hann þá með daglega yfirstjórn í samræmi við ákvarðanir stjórnar og aðalfundar og ræður annað starfsfólk í samráði við stjórn.
Stjórnarfundi heldur stjórnin eftir þörfum hverju sinni og boðar formaður til stjórnarfunda. Formanni er skylt að boða til stjórnarfundar krefjist tveir stjórnarmenn eða framkvæmdastjóri þess. Halda skal fundagerðarbók um það sem fram fer á stjórnarfundum sem skal undirrituð af þeim sem sitja fund.

 1. gr.

Við stofnun BHS er settur á fót Þróunarsjóður með stofnframlögum frá búnaðarsamböndum A-Hún, V-Hún og Strandamanna skv samkomulagi þeirra í milli frá 1. maí 2006. Búnaðar- og búgreinafélög á svæðinu geta fengið framlög úr sjóðnum en aðalfundur setur nánari reglur um hvernig með fjármuni sjóðsins skuli fara. Reglur sjóðsins og breytingar á þeim þurfa samþykki a.m.k. 2/3 hluta mættra fulltrúa á aðalfundi.

 1. gr.

Fulltrúar BHS á búnaðarþing skulu kosnir svæðabundið. Félagsmenn í A-Húnavatnssýslu eða fulltrúar þeirra á aðalfundi kjósi 1 fulltrúa, félagsmenn í V-Húnavatnssýslu eða fulltrúar þeirra á aðalfundi kjósi 1 fulltrúa og félagsmenn í Strandasýslu eða fulltrúar þeirra á aðalfundi kjósi 1 fulltrúa. Ef breyting verður á fjölda búnaðarþingsfulltrúa frá því sem nú er skal kosið sameiginlega á öllu svæðinu og ekki svæðabundið.

 1. gr.

Búnaðarsambandinu verður ekki slitið nema a.m.k. 2/3 hlutar mættra fulltrúa samkvæmt samþykktum kjörbréfum samþykki það á tveimur aðalfundum í röð, enda hafi tillaga að slitum verið auglýst í fundarboði. Ráðstafar þá síðari fundurinn eignum og/eða skuldum sambandsins ef einhverjar eru.

 1. gr.

Samþykktir þessar öðlast gildi 1. jan 2007 að því tilskyldu að þær hafi verið staðfestar af stjórn Bændasamtaka Íslands.

Ákvæði til bráðabirgða:
Núverandi stjórn Ráðunautaþjónustunnar starfar þar til kosin hefur verið stjórn búnaðarsambandsins á aðalfundi 2007. Á þeim aðalfundi skal þrátt fyrir ákvæði 8. gr. kjósa alla stjórnarmenn og varamenn þeirra. Skal hlutkesti ráða af hvaða svæðum stjórnarmenn eru kosnir til eins, tveggja og þriggja ára. Núverandi skoðunarmenn starfa þar til skoðunarmenn hafa verið kosnir á aðalfundi 2007.

Samþykkt á framhaldsaðalfundi Ráðunautaþjónustu Húnaþings og Stranda 30. nóv 2006

__________________________________________ Jón Gíslason, formaður BSAH

__________________________________________ Rafn Benediktsson formaður BSVH

__________________________________________ Jóhann Ragnarsson formaður BSS

Samþykktir Ráðunautaþjónustu
Húnaþings og Stranda – 1. jan 2002

1. gr.

Lögheimili og varnarþing Ráðunautaþjónustu Húnaþings og Stranda er á Höfðabraut 6 Hvammstanga V.-Húnavatnssýslu

 1. gr.

Aðild að Ráðunautaþjónustunni eiga eftirtalin búnaðarsambönd:
Búnaðarsamband Strandamanna, Búnaðarsamband Vestur-Húnavatnssýslu og Búnaðarsamband Austur- Húnavatnssýslu.

 1. gr.

Ráðunautaþjónustan annast leiðbeiningaþjónustu og faglega fræðslu í þágu landbúnaðarins í Húnavatnssýslum og Strandasýslu með því m.a.:

Að ráða héraðsráðunauta og fagráðunauta er hafa á hendi leiðbeiningar í búfjárrækt, jarðrækt, hag- og rekstrarfræði í samræmi við ákvæði búnaðarlaga.

Að starfrækja starfsstöðvar á Hólmavík, Hvammstanga og Blönduósi og þar séu
starfsmenn til viðtals og þjónustu við bændur á fyrirfram ákveðnum tímum.

Að vinna að öðrum þeim verkefnum sem aðalfundur samtakanna ákveður hverju sinni, enda samrýmast þau verkefni ákvæðum búnaðarlaga og geta stuðlað að betri og hagkvæmari búrekstri á starfssvæði samtakanna.

Umfang Ráðunautaþjónustunnar í hverri búgrein taki mið af skiptingu búnaðargjalds milli búgreina..

 1. gr.

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum Ráðunautaþjónustunar. Hann skal halda árlega og ekki síðar en 15. júlí, en heimilt er að halda aukafund þess utan ef þurfa þykir. Skylt er að kalla saman aukafund ef eitt eða fleiri af þremur aðildarsambandanna óska þess. Slíka ósk skal bera fram skriflega og vera studd aðalfundar- eða aukafundarsamþykkt þeirra búnaðarsambanda sem bera fram slíka ósk. Aðalfund skal boða á tryggilegan hátt með minnst 7 daga fyrirvara. Aukafund skal boða með minnst 3ja daga fyrirvara. Á aðal- og aukafundum gilda almenn fundarsköp.

 1. gr.

Aðalfundi skulu sitja með fullum réttindum eftirtaldir fulltrúar:
Stjórn Búnaðarsambands Strandamanna, alls 3 menn,
Stjórn Búnaðarsambands Vestur Húnavatnssýslu, alls 3 menn.
Stjórn Búnaðarsambands Austur Húnavatnssýslu, alls 3 menn
Formaður Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu
Formaður Félags sauðfjárbænda í Vestur- Húnavatnssýslu.
Formaður Nautgriparæktarfélags í Vestur- Húnavatnssýslu
Formaður Hrossaræktarsamtaka í Vestur- Húnavatnssýslu
Formaður Félags sauðfjárbænda í Austur- Húnavatnssýslu
Formaður Félags kúabænda í Austur-Húnavatnssýslu.
Formaður Samtaka hrossabænda í Austur- Húnavatnssýslu.
Alls 16 fulltrúar.
Varamenn í viðkomandi búnaðarsambands- og búgreinastjórnum eru jafnframt varafulltrúar á aðalfund og mæta þar eftir sömu reglum og þeir mæta sem varamenn hjá viðkomandi búnaðarsambandi eða búgreinafélagi.
Á aðalfundi eiga auk þess sæti: Framkvæmdastjóri, skoðunarmenn. Fastráðnir starfsmenn sitji aðalfund og hafi þar málfrelsi og tillögurétt, jafnframt flytji þeir starfsskýrslu.
Fulltrúar hafa einir atkvæðisrétt.

 1. gr.

Formenn viðkomandi búnaðarsambanda eru sjálfkjörnir í stjórn Ráðunautaþjónustunar. Stjórn skiptir með sér verkum. Varamenn þeirra í búnaðarsambandsstjórnum taka sæti í forföllum aðalmanna.

 1. gr.

Formaður Ráðunautaþjónustunnar boðar til stjórnarfunda svo oft sem þurfa þykir, þó ekki færri en fjóra á ári. Stjórnarfundi skal boða með minnst tveggja daga fyrirvara. Formaður stýrir stjórnarfundum og er málsvari samtakanna út á við nema stjórn feli öðrum stjórnarmönnum eða starfsmönnum það hlutverk. Stjórn skal halda gjörðabók sem fundarmenn undirrita. Stjórn og/eða framkvæmdastjóri senda fréttir af starfi samtakanna til aðildarfélaga og bænda eins oft og þurfa þykir. Fundargerðir aðal- og aukafunda svo og stjórnarfunda skal senda aðildarfélögum eins fljót og kostur er.

 1. gr.

Stjórn Ráðunautaþjónustunar ræður ráðunauta og aðra starfsmenn. Stjórnin getur ráðið framkvæmdastjóra og fer hann þá með daglega yfirstjórn í samræmi við ákvarðanir stjórnar og aðalfundar.

9.gr.

Á aðalfundum Ráðunautaþjónustunar skulu starfa nefndir sem skipaðar séu fulltrúum helstu búgreina á starfssvæðinu og hafa þar það hlutverk að móta tillögur um tilhögun leiðbeininga í hverri búgrein milli aðalfunda.

10.gr.

Tekjur Ráðunautaþjónustunar skulu vera:
a. Búnaðargjald.
b. Framlög samkvæmt búnaðarlögum og samningi við Bændasmtökin þar um.
c. Þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá
d. Framlög og styrkir frá opinberum sjóðum og stofnunum, svo og frá öðrum aðilum.

 1. gr.

Reikningsár Ráðunautaþjónustunnar er almanaksárið. Tveir skoðunarmenn skulu framkvæma venjubundna endurskoðun reikninga. Auk þess skulu þeir kynna sér starfrækslu samtakanna og gera grein fyrir starfi sínu á aðalfundi. Skulu þeir kosninir til tveggja ára í senn. Á fyrsta aðalfundi skulu skoðunarmenn kosnir til eins og tveggja ára.

 1. gr.

Tillögur til lagabreytinga skulu auglýstar í fundarboði og skulu hljóta samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða til að öðlast gildi.

 1. gr.

Ráðunautaþjónustan hættir störfum ef það er samþykkt í formi lagabreytinga á aðalfundi. Eignir samtakanna skulu þá skiptast á milli aðildarsambanda í sömu hlutföllum og búnaðargjald hefur komið af hverju búnaðarsambandssvæði að meðaltali næstliðin þrjú ár. Þá skal tekið tillit til þess búnaðar sem búnaðarsamböndin lögðu samtökunum til við stofnun þeirra samkvæmt stofnsamningi, að teknu tilliti til fyrninga..

 1. gr.

Hvert búnaðarsamband, sem á aðild að Ráðunautaþjónustunni getur, óskað eftir að slíta samstarfinu um næstu áramót eftir að aðalfundur þess samþykkir slíka ákvörðun með minnst 2/3 greiddra atkvæða.

Samþykkt á stofnfundi 15. ágúst 2001.
fh. Bsb. Austur- Húnavatnssýslu
__________________________
Jón Gíslason

fh.Bsb. Vestur- Húnavatnssýslu
_____________________________
Rafn Benediktsson

fh. Bsb. Strandamanna
____________________________
Jóhann Ragnarsson