Sameiningarmál búnaðarsambanda við Húnaflóa

Eins og sagt var frá í síðasta fréttabréfi hefur stjórn RHS að undanförnu unnið að gerð samþykkta fyrir nýtt búnaðarsamband sem gert er ráð fyrir að taki til starfa um næstu áramót í samræmi við samkomulag sem gert var síðastliðið vor. Drög að samþykktum fylgja hér á eftir og er fólk hvatt til að kynna sér þau vel. Athugasemdum og ábendingum frá einstaklingum eða félagasamtökum má koma á framfæri með því að senda tölvupóst á – rhs@bondi.is – eða senda bréf til Ráðunautaþjónustunnar. Einnig má að sjálfsögðu ræða málið í síma við framkvæmdastjóra RHS eða formenn núverandi búnaðarsambanda á svæðinu (Jón á Stóra Búrfelli; Rafn á Staðarbakka; Jóhann í Laxárdal).

Í þessum drögum að samþykktum er notað nafnið “Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda” (BHS eða BSHS) en einnig hefur verið nefnt að “Búnaðarsamband við Húnaflóa” (BVH) gæti vel gengið. Gaman væri að fá sem flestar ábendingar varðandi nafn á hið nýja samband á tölvupósti og þá einnig hvort fólki hugnast þau nöfn sem hér hafa verið nefnd.

Ábendingar og athugasemdir þurfa að berast fyrir laugardag 18. nóvember

Að þeim tíma liðnum mun stjórnin meta hvort þörf er á að halda almenna fundi til að ná góðum sáttum um nýjar samþykktir en eins og komið hefur fram þarf að ganga frá nýjum samþykktum á framhaldsaðalfundi Ráðunautaþjónustunnar sem halda á í síðasta lagi 1.des n.k. GR
———————————————————————————–

Samþykktir Búnaðarsambands Húnaþings og Stranda (drög nóv 2006)

1. gr.
Búnaðarsamband A-Hún (BSAH), Búnaðarsamband V-Hún (BSVH), Búnaðarsamband Strandamanna (BSS) og Ráðunautaþjónusta Húnaþings og Stranda (RHS) sameinast og mynda Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda (BHS) 1. janúar 2007.
Félagssvæði hins nýja búnaðarsambands er A-Húnavatnssýsla, V-Húnavatnssýsla og Strandasýsla. Heimili þess og varnarþing er þar sem aðalskrifstofa þess er hverju sinni. Búnaðarsambandið er aðili að Bændasamtökum Íslands og starfar bæði á faglegum og stéttarlegum grunni.

2. gr.
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda er samband búnaðar- og búgreinafélaga í A-Húnavatnssýslu, V-Húnavatnssýslu og Strandasýslu. Skv. skilgreiningu Búnaðarlaga nr. 70/1998 er búnaðarfélag félag bænda á ákveðnu svæði, óháð þeim búrekstri sem þeir stunda en búgreinafélag er félag bænda á ákveðnu svæði sem stunda sömu búgrein. Lög og reglur þessara félaga skulu samrýmast samþykktum BHS og Bændasamtaka Íslands.
Aðild að búnaðarsambandinu geta átt þeir einstaklingar og lögaðilar sem stunda búrekstur í atvinnuskyni, eða vegna eigin nota, enda séu þeir aðilar að búnaðar og eða búgreinafélagi á sambandssvæðinu. Þegar um er að ræða félagsaðild lögaðila skal félagsaðildin bundin við einn nafngreindan einstakling, sem kemur fram fyrir hönd lögaðilans. Aðild einstaklinga skal óháð því hvort þeir stunda búrekstur í eigin nafni eða annarra. Undir búrekstur fellur hvers konar búfjárrækt, jarðrækt, skógrækt, garðrækt og ylrækt og einnig eftirfarandi starfsemi fari hún fram á lögbýlum: Eldi og veiðar vatnafiska, nýting hlunninda, framleiðsla og þjónusta.

3. gr.
Búnaðarsambandið skal halda skrá yfir aðildarfélög sín og samræmda félagaskrá yfir alla félagsmenn þeirra. Aðildarfélög skulu skila félagaskrám til búnaðarsambandsins fyrir 1. feb ár hvert. Allir félagar í aðildarfélögum búnaðarsambandsins eru félagar í búnaðarsambandinu nema þeir óski skriflega eftir því að vera það ekki. Búnaðarsambandinu er heimilt að innheimta árgjöld af félögum sínum en upphæð þess og fyrirkomulag innheimtu er ákveðið á aðalfundi. Félagar geta misst aðild sína að búnaðarsambandinu standi þeir ekki skil á árgjöldum í samræmi við reglur sem aðalfundur setur.

4. gr.
Tilgangur og verksvið sambandsins er:
– að annast lögboðna starfsemi búnaðarsambanda hverju sinni
– að beita sér fyrir bættum kjörum bænda á öllum sviðum og gæta hagsmuna þeirra
– að vera aðili að Bændasamtökum Íslands og vera starfandi tengiliður milli þeirra og bænda á félagssvæðinu
– að bjóða bændum á svæðinu upp á faglega ráðgjöf á sem flestum sviðum landbúnaðar
– að vinna að kynbótum búfjár með þeim aðferðum sem best henta í hverri búgrein á hverjum tíma
– að starfrækja kúasæðingar á öllu félagssvæðinu
– að vinna að öðrum þeim verkefnum sem aðalfundur sambandsins ákveður hverju sinni

5. gr
Búnaðarsambandið mun leitast við að ná tilgangi sínum með því:
– að hafa í sinni þjónustu starfsmenn með sérþekkingu á þeim fagsviðum sem sambandið leggur áherslu á
– að hafa yfir að ráða húsnæði, nauðsynlegum tækjum og fjármagni til starfseminnar á hverjum tíma

6. gr.
Aðalfund búnaðarsambandsins skal halda árlega og eigi síðar en í júní. Þau ár sem kosning til Búnaðarþings fer fram, skal þó ákvæði samþykkta Bændasamtaka Íslands gilda eftir því sem við á. Aðalfund skal boða með minnst viku fyrirvara. Aukafulltrúafund skal halda ef meirihluti stjórnar eða einn þriðji hluti kjörinna fulltrúa krefst þess og skal í fundarboði tilgreina ástæðu og fundarefni.
Aðalfundur er lögmætur ef a.m.k. helmingur kjörinna fulltrúa er mættur ásamt meirihluta stjórnar sambandsins. Meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum. Þó þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða á lögmætum aðalfundi til þess að breytingar á samþykktum hljóti löglega afgreiðslu, enda hafi tillaga að breytingu verið send út með fundarboði.
Auk kjörinna fulltrúa hafa stjórn sambandsins og framkvæmdastjóri og ráðunautar þess málfrelsi og tillögurétt á aðalfundi svo og allir félagsmenn aðildarfélaga. Atkvæðisrétt hafa aðeins kjörnir fulltrúar og skal enginn fara með nema eitt atkvæði.
Hvert búnaðar- og búgreinafélag innan sambandsins kýs fulltrúa til setu á aðal- og aukafundum sambandsins sem hér segir:
Félög með allt að 20 félaga kjósi 1 fulltrúa.
Félög með 21 til 40 félaga kjósi 2 fulltrúa.
Félög með 41 eða fleiri félaga kjósi 3 fulltrúa.
Kosning fulltrúanna gildir milli aðalfunda og skulu félögin skila kjörbréfum eigi síðar en á aðalfundi búnaðarsambandsins.

7. gr.
Á aðalfundi skal m.a. :
– afgreiða kjörbréf fulltrúa
– leggja fram skýrslu stjórnar og ráðunauta um starfsemi á liðnu ári
– leggja fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning síðasta árs og fjárhagsáætlun yfirstandandi árs
– kjósa trúnaðarmenn skv. 8. gr.
– ákveða greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna fyrir störf í þágu sambandsins
– móta faglegar og stéttarlegar áherslur í hverri búgrein fyrir sig
– ákveða árgjald og gjaldskrá sambandsins

8. gr.
Stjórn Búnaðarsambandsins skal skipuð fimm mönnum. Formaður, varaformaður, ritari og tveir meðstjórnendur. Kosnir skulu jafnmargir til vara. Stjórn og varastjórn skal þannig skipuð: Úr Strandasýslu einn stjórnarmaður, úr Vestur-Húnavatnssýslu tveir og úr Austur-Húnavatnssýslu tveir.
Stjórnarmenn og varamenn þeirra skulu kosnir til þriggja ára, þannig að Strandamenn skulu kosnir eitt árið, Vestur-Húnvetningar annað árið og Austur-Húnvetningar hið þriðja.
Tveir skoðunarmenn reikninga skulu kosnir til tveggja ára í senn og tveir til vara. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Allir félagsmenn búnaðarsambandsins eru skyldir til að taka kosningu eitt kjörtímabil.

9. gr.
Stjórnin getur ráðið framkvæmdastjóra og fer hann þá með daglega yfirstjórn í samræmi við ákvarðanir stjórnar og aðalfundar og ræður annað starfsfólk í samráði við stjórn.
Stjórnarfundi heldur stjórnin eftir þörfum hverju sinni og boðar formaður til stjórnarfunda. Formanni er skylt að boða til stjórnarfunda krefjist tveir stjórnarmenn eða framkvæmdastjóri þess. Stjórnin er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Halda skal fundargerðarbók um það sem fram fer á stjórnarfundum sem skal undirrituð af þeim sem sitja fund.
10. gr.
Við stofnun BHS er settur á fót Þróunarsjóður með stofnframlögum frá búnaðarsamböndum A-Hún, V-Hún og Strandamanna skv samkomulagi þeirra í milli frá 1. maí 2006. Búnaðar og búgreinafélög á svæðinu geta fengið framlög úr sjóðnum en aðalfundur setur nánari reglur um hvernig með fjármuni sjóðsins skuli fara. Reglur sjóðsins og breytingar á þeim þurfa samþykki a.m.k. 2/3 hluta mættra fulltrúa á aðalfundi.

11. gr.
Fulltrúar BHS á búnaðarþing skulu kosnir svæðabundið. Félagsmenn í A-Húnavatnssýslu eða fulltrúar þeirra á aðalfundi kjósi 1 fulltrúa, félagsmenn í V-Húnavatnssýslu eða fulltrúar þeirra á aðalfundi kjósi 1 fulltrúa og félagsmenn í Strandasýslu eða fulltrúar þeirra á aðalfundi kjósi 1 fulltrúa. Ef breyting verður á fjölda búnaðarþingsfulltrúa frá því sem nú er skal kosið sameiginlega á öllu svæðinu og ekki svæðabundið.

12. gr.
Samþykktum þessum má einungis breyta á lögmætum aðalfundi og þurfa a.m.k. 2/3 hlutar mættra fulltrúa að samþykkja breytingarnar. Tillögur til breytinga á samþykktum ber að kynna með fundarboði.

13. gr.
Búnaðarsambandinu verður ekki slitið nema a.m.k. 2/3 hlutar mættra fulltrúa samkvæmt samþykktum kjörbréfum samþykki það á tveimur aðalfundum í röð, enda hafi tillaga að slitum verið auglýst í fundarboði. Ráðstafar þá síðari fundurinn eignum sambandsins ef einhverjar eru.

14. gr.
Samþykktir þessar öðlast gildi 1. jan 2007 að því tilskyldu að þær hafi verið löglega samþykktar af aðalfundi, undirritaðar af stjórn og staðfestar af stjórn Bændasamtaka Íslands.

Ákvæði til bráðabirgða:
Núverandi stjórn Ráðunautaþjónustunnar starfar þar til kosin hefur verið stjórn búnaðarsambandsins á aðalfundi 2007. Á þeim aðalfundi skal þrátt fyrir ákvæði 8. gr. kjósa alla stjórnarmenn og varamenn þeirra. Skal hlutkesti ráða af hvaða svæðum stjórnarmenn eru kosnir til eins, tveggja og þriggja ára. Einnig skal kjósa einn skoðunarmann til eins árs og einn til tveggja ára og varamenn þeirra

adildarfelog
_______________________________________________________________________________________________

Samkomulag milli búnaðarsambandanna frá 1. maí 2006

Búnaðarsamband Strandamanna, Búnaðarsamband Austur – Húnavatnssýslu (BSAH) og Búnaðarsamband Vestur – Húnavatnssýslu (BSVH) gera með sér eftirfarandi samkomulag um að stofna eitt búnaðarsamband við Húnaflóa.

1. gr
Á aðalfundi hjá BSAH, BSVH og Búnaðarsambandi Strandamanna 2006 og 2007 skal borin upp tillaga um að leggja niður viðkomandi búnaðarsamband.

2. gr
Eigi síðar en 1. des 2006 skal halda framhaldsaðalfund Ráðunautaþjónustunnar (RHS). Á þeim fundi skal leggja fram tillögur að breyttum samþykktum fyrir RHS til samþykktar. Í þeim samþykktum skal m.a. kveðið á um:

– að RHS verði breytt í Búnaðarsamband sem taki til starfa frá og með 1. janúar 2007 og taki þá við allri starfsemi og eignum Búnaðarsambands Strandamanna, BSAH og BSVH sem hætti allri starfsemi frá sama tíma.

– að aðildarfélög hins nýja Búnaðarsambands skulu vera búnaðar- og búgreinafélög á starfssvæðinu.

– að hið nýja Búnaðarsamband hafi 5 manna stjórn þar sem tveir stjórnarmenn komi úr A-Hún, tveir úr V-Hún og einn af Ströndum.

– að stofnaður verði sérstakur Þróunarsjóður sem búgreina- og búnaðarfélög á starfssvæðinu geti fengið framlög úr.

– að hið nýja Búnaðarsamband starfræki kúasæðingar á öllu starfssvæðinu

– að hið nýja Búnaðarsamband hafi þrjá fulltrúa á Búnaðarþingi

3. gr
Ráðstöfun eigna Búnaðarsambandanna um áramót 2006-2007 verður með eftirfarandi hætti:

Til hins nýja Búnaðarsambands:
Allar fasteignir og hlutafjáreign Búnaðarsambandanna.
Ennfremur 1 milljón frá Búnaðarsambandi Strandamanna og 1,4 milljónir frá BSVH

Til Þróunarsjóðs:
Aðrar eignir sem í árslok 2006 er í eigu BSAH, BSVH og Búnaðarsambands Strandamanna.

Til reksturs kúasæðinga:
Frá Búfjárræktardeild BSAH 1200 þús og frá BSVH 700 þús.

Fylgiskjal með nánari upptalningu á eignum og verðmæti þeirra skal fylgja samkomulagi þessu

4.gr
Aðilar eru sammála um að aðild Búnaðarsambands Strandamanna og fjárhagsleg ábyrgð þess á útgáfu Byggðasögu Strandamanna sem nú er á lokastigi, yfirfærist á engan hátt til hins nýja Búnaðarsambands.

5.gr
Samkomulag þetta er undirritað af formönnum búnaðarsambandanna, með fyrirvara um samþykki aðalfunda þeirra á árinu 2006 og þarf samþykki minnst 2/3 hluta greiddra atkvæða, til að öðlast gildi.

1.maí 2006
fh, Bsb.Austur – Húnavatnssýslu fh, Bsb.Vestur – Húnavatnssýslu
____________________________________ ________________________________

Posted in BHS